“Nyerj egy futócipőt a saucony-val” – Részvételi- és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A “Nyerj egy futócipőt a saucony-val” hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

A “Nyerj egy futócipőt a saucony-val” (a továbbiakban: “Játék”) szervezője a Maximus HCD Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16. B. ép.), a továbbiakban: “Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), a Játék lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, valamint a Játék során kezelt adatok feldolgozását a Uniquefield Reklámügynökség Kft. (székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 35. 1em. 5, ajtó; cégjegyzékszám: 01-09-344171; adószám: 26775447-2-43, a továbbiakban mint: “Lebonyolító” és „Adatfeldolgozó1”) végzi. A nyereményjátékhoz kapcsolódó második számú adatfeldolgozói feladatok ellátója a Spuri Futóbolt Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.; Cégjegyzékszám: 01-09-729245; adószám: 13320360-2-41, a továbbiakban mint: “Adatfeldolgozó 2”). A Játék nyereményeinek kiszállítását a Szervező szervezi.

 • Kik vehetnek részt a játékban?

  1.  A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: “Játékos”), aki a Játék időtartama alatt

4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti a meghirdetett feladatot. Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (“Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét, születési idejét, telefonszámát az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerint kezelje továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező az https://saucony.hu/ride-iso-2-and-guide-iso-2-tr/ oldalon adott adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2019. október. 18. (Péntek) 15 óra 00 perctől 2019. október 27. (vasárnap) napja 23 óra 55 percéig tart.

 1. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez a Játékos a https://saucony.hu/ride-iso-2-and-guide-iso-2-tr/ oldalt felkeresi, majd az ott megjelenő pop-up ablakban eldönti részt szerten-e venni a játékban. A következő oldalon meg kell adni az e-mail címet és megadása után a “Résztveszek a játékban” gombra kattintva regisztrál a játékba. A regisztrációra és ezzel a játékban való résztvételre a jelen szabályzatban meghirdetett játékidő végéig van lehetőség.

A Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

4.2. Nyertesek kiválasztása

A “Jó!” gombra kattintó Játékos a https://saucony.hu/ride-iso-2-and-guide-iso-2-tr/ oldalon a regisztrációs oldalra kerül ahol a sorsoláson való részvételhez megadja az e-mail címet amellyel a későbbiek során tudja igazolni magát. A nyeremények átvétele személyesen történik a 1037 Budapest, Montevideo utca 16. B. ép. címen. A nyereményjátékban minden e-mail címét megadó személy résztvesz.

A nyereményjátékban résztvevők sorsolás után tájékoztatást kapnak a korábban megadott e-mail címre. A nyertesek kiválasztása a Szervezők által végzett sorsolás útján történik. A Szervezők általi kiválasztás és a sorsolás időpontja: 10. 28. 11:00 óra, a random.org oldalon.

A Szervező a nyertesek kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4.3. Nyeremény átvétele

A nyertes Játékos a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

A Szervező a sorsolás útján nyertessé váló Játékost a nyertes a kiválasztást követően 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten értesíti. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mail-ben visszajelezni az alábbi email címre: nora.kozak@maximushcd.com. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból és pótnyertesek közül kerül értesítésre a soron következő.

Nyeremények átvétele

A nyereményeket személyesen lehet átvenni a 1037 Budapest, Montevideo utca 16. B. ép. címen november 5-től. Az átvétel részleteit a nyertessel Szervező e-mail címen egyezteti.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt, valamint a gyártót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. A Nyeremény

A kisorsolt nyereményekt:

  • 3000 Ft legalább 6000 Ft-os vásárlás esetén
  • 5000 Ft legalább 10 000 Ft-os vásárlás esetén
  • 10 000 Ft legalább 20 000 Ft-os vásárlás esetén
  • Saucony sapka
  • Saucony póló
  • Saucony kulacs
  • ISO Ride futócipőt 
  • ISO Guide futócipőt

16 db 3000Ft-os kedvezmény, 8db 5000 Ft-os kedvezmény, 4 db 10.000 Ft-os kedvezmény, 5db Saucony sapka, 5db Saucony póló, 10 db Saucony kulacs, 2 db Saucony ISO Ride és 2db Saucony ISO Guide futúcípő kerül kisorsolásra útján..

 1. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve annak vezetői és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden az https://saucony.hu/ride-iso-2-and-guide-iso-2-tr/ oldalt, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja úgy, hogy a módosított szabályzatot közzéteszi a Játék weboldalán.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.